top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 • Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

 • Offertes zijn 1 maand geldig

 • Bij het plaatsen van de bestelling wordt steeds een voorschot gevraagd van 20% van het verkoopbedrag. Het saldo 80% dient betaald te worden voor uitlevering of ophaling van de goederen.

 • De afroepdatum dient steeds opgegeven te worden bij de bestelling. Een wijziging hierop dient uiterlijk 1 maand voor de opgegeven datum per mail doorgegeven te worden, anders zullen de goederen op de opgegeven datum gefactureerd worden.

 • Bestelde goederen zijn op te halen in ons magazijn tenzij anders overeengekomen werd.

 • Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er door de klant aan ons een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de prijs van de bestelling.

 • Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.

 • De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

 • De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de interesten. In geval van laattijdige betaling heeft de verkoper het recht de geleverde goederen te komen terughalen.

 • Klachten wat betreft de goederen moeten schriftelijk gebeuren, en ten laatste toekomen drie dagen na ontvangst van de goederen. Een klacht van de koper op de goede werking van het materiaal verandert niets aan de bepaling dat de betaling dient te geschieden voor de vervaldag. Verplaatsingen en uurloon blijven ten laste van de koper. Klachten die niet binnen de 3 dagen na de levering geformuleerd zijn, worden niet meer aanvaard.

 • Het risico gaat over op het moment waarop de goederen onze magazijnen verlaten.

 • De verantwoordelijkheid van de verkoper is beperkt tot de garantietermijnen en voorwaarden van de producent van de goederen. Bij een terechte klacht is de verkoper slechts verplicht het verkochte goed te vervangen of te repareren of te vergoeden voor maximaal de kostprijs van het verkochte goed.

 • Er wordt in principe niets retour genomen tenzij anders overeengekomen. Geretourneerde goederen dienen te beantwoorden aan zijn oorspronkelijke bestelling, vrij van enig zichtbaar gebrek.

 • Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.

 • Bij gebreke aan betaling van de factuur uiterlijk 8 dagen na vervaldag, is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een intrest verschuldigd van 10% vanaf de factuurdatum, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

 • Opmerkingen op, of betwisting van, deze factuur moeten aangetekend verzonden worden en dit binnen een termijn van 8 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

 • Aanbevelingen en lichtstudies zijn intellectueel eigendom van de verkoper. In geen geval mogen deze gebuikt of doorgegeven worden aan derden om goederen aan te kopen bij derden. Indien dit toch gebeurt, heeft de verkoper het recht 40% van het bedrag te factureren als compensatie voor geleden kosten en verloren inkomsten.

 • In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en het vredegerecht van het kanton Westerlo bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

bottom of page